Fördelar med att använda factoring

Factoring som finansieringsform används mer och mer av alla typer av företag i varierande storlek. Tidigare ansågs factoring vara en lösning endast för företag med mindre bra kreditvärdighet. Dessa åsikter har dock förändrats under de senaste 10 åren. Anledningen är de stora fördelar som factoring innebär.

 • Förbättring av likviditetsläge.
 • Förbättring av nyckeltal – soliditeten.
 • Servicetjänst – arbetsunderlättning och företagsutveckling.
 • Information om kunderna.
 • Riskavtäckning mot kundförlust.
 • Förbättrat samarbete med kunder.
 • Förbättrat samarbete med leverantörer.
 • Tillväxtfinansiering.
 • Finansieringsdiversifiering och ökat finansieringsutrymme.
 • Basel II /III och factoring.
 • Planeringssäkerhet.
 • Kostnadsbesparingar.

Förbättring av likviditetsläge

Genom factoring får fakturasäljaren likviditet på en gång. Likviditeten kan användas för investeringar, betalning av kostnader eller för återföring av skulderna.

Förbättring av nyckeltal – soliditeten

Soliditeten är ett av de vanligaste nyckeltalen och uttrycker företagets förmåga att motstå förluster och överleva på en längre sikt. Soliditeten anger hur mycket av de totala tillgångarna som finansierades med eget kapital.

1. Balansräkning utan factoring

Balansräkning i MSEK   
AnläggningstillgångarBundet eget kapital1
Materiella 5Fritt eget Kapital7
Summa eget kapital8
OmsättningstillgångarLångfristiga skulder till Kreditinstitut12
Varulager30Checkräkningskredit10
Kundfordringar45Leverantörskulder46
Kassa2Övriga skulder6
Summa tillgångar82Summa eget kapital och skulder82

Soliditet:                        eget kapital x100 = 8 x100 = 9,75 %
                                       balansomslutning       82

Företaget bestämmer sig att sälja en del av fakturorna utan regress till ett factoringföretag.

2. Balansräkning efter delförsäljningen av fakturorna

Balansräkning i MSEK   
AnläggningstillgångarBundet eget kapital1
Materiella 5Fritt eget Kapital7
Summa eget kapital8
OmsättningstillgångarLångfristiga skulder till
Kreditinstitut
12
Varulager30Checkräkningskredit10
Kundfordringar10Leverantörskulder46
Kassa37Övriga skulder6
Summa Tillgångar82Summa Eget Kapital och skulder82

Soliditeten är fortfarande 9,75 % men företaget har mycket mer likviditet i kassan som omgående kan användas för att återföra en del av skulderna.

3. Återföring av skulderna genom kassalikviditet

Balansräkning i MSEK   
AnläggningstillgångarBundet eget kapital1
Materiella5Fritt eget Kapital7
Summa eget kapital8
OmsättningstillgångarLångfristiga skulder till
Kreditinstitut
12
Varulager30Checkräkningskredit2
Kundfordringar10Leverantörskulder25
Kassa5Övriga skulder3
Summa Tillgångar50Summa Eget Kapital och skulder50
 

Soliditet:                            eget kapital x100 = 8 x100 =  16,00 %
                                            balansomslutning    50

Soliditeten förbättrades som fungerar bara när man använder factoring utan regress. Genom detta är det möjligt att lyfta bort fordringarna från balansomslutning.

En förbättrad soliditet leder framförallt till en bättre kreditvärdighet och därmed till en bättre rating hos bl.a. banker, kreditupplysingsförtag, leverantörer och kunder.

Obs: Många factoringföretag offererar factoring utan regress men oftast står fakturasäljaren för en självrisk mellan 5-10%, dvs. att factoringföretaget tar över bara 90-95% av risken för utebliven betalning. Factoringföretagen vill antingen säkerställa att fakturasäljaren fortfarande är noggrann med urvalet av sina kunder och tar över ett visst ansvar under samarbetstiden eller så kan factoringföretaget bara riskavtäcka 90-95% på grund av interna regler eller återförsäkringsvillkor.

Om det finns en självrisk bör det klargöras med revisorn om hela factoringuppläget accepteras som factoring med eller utan regress. Tyvärr finns det ingen klar regel för detta i dagsläget och det tolkas oftast annorlunda från revisor till revisor.

Servicetjänst – arbetsunderlättning och företagsutveckling

1. Arbetsunderlättning

Avseende små och medelstora företag brukar factoringföretag ta över kundreskontrahanteringen (bokning av utestående fakturor och inkommande betalningar) och inkassohanteringen (bl.a. påminnelsehantering). Dessutom finns det oftast tilläggstjänster, t.ex. utskick av fakturorna.

Factoring är ingen standardprodukt. Det finns olika factoringtyper och varje företag har olika behov och förutsättningar. Factoringföretaget hjälper till att hitta rätt produkt och rätt tjänster till rätt pris.

Särskilt för små företag kan det vara mycket intressant att outsourca så mycket som möjligt till factoringföretaget för att kunna vara mer fokuserad på kärnverksamheten.

2. Företagsutveckling

Samarbetet med factoringföretaget underlättar förståelsen för finansmarknaden och dess krav. Ett bra factoringföretag kommunicerar varför, hur och vilken factoringinformation man behöver. Dessutom förklaras och diskuteras företagspecifika risksituationer, styrkor och svagheter för att få en bättre förståelse för factoringtypen, priset och alla processor angående samarbetet. Det leder till en förbättrad intern risk- och organisationsmanagement hos fakturasäljaren och lyfter fakturasäljaren till en högre nivå.

Information om kunderna

Varje factoringföretag kommer att bedöma fakturasäljarens kunder (gäldenärer), oberoende om det är factoring med regress eller utan regress. Det är ett viktigt riskstyrningsverktyg för ett factoringupplägg. Factoringföretaget bestämmer hur mycket och till vilken maximalgräns man är villig att finansiera fakturorna. Denna kreditlimit meddelas fakturasäljaren. Därigenom erhåller en factoringsäljare bra information om betalningsförmågan och kreditvärdigheten hos sina kunder.

Riskavtäckning mot kundförlust

Factoring utan regress innebär riskavtäckning mot kundförluster. Factoringföretaget tar över förlustrisken för utebliven betalning från fakturasäljarens kunder. Innan factoringföretaget köper och finansierar fakturor bedöms alla fakturasäljarens kunder. För varje kund erhåller fakturasäljaren en kreditlimit som visar den maximala riskavtäckningen.

Att undvika kundförluster är av central betydelse för varje företag. Om ett företag har en rörelsemarginal på 2% behövs en merförsäljning på 500.000 SEK för att kunna kompensera en kundförlust på 10.000 SEK.

Förbättrat samarbete med kunder

Med hjälp av factoring kan leverantören (fakturasäljaren) godkänna längre betalningstider för sina kunder (gäldenärer) och får ett relevant försäljningsargument i jämförelse med sina konkurrenter som kan leda till en högre marknadsandel och omsättningstillväxt. Oftast är även kunderna beredda att betala ett lite högre pris för längre betalningsvillkor så att leverantören får en del av sina factoringkostnader tillbaka direkt.

Förbättrat samarbete med leverantörer

Likviditeten som fakturasäljaren får från factoringföretag kan användas för att förbättra relationen till leverantören. Fakturasäljaren kan betala sina leverantörer i tid och blir en pålitlig partner som gör det möjligt att avtala bl.a. bättre priser eller andra fördelaktiga villkor med  leverantörerna.

Tillväxtfinansiering

Factoring är en finansiering kongruent till omsättningen. Ju högre omsättning desto mer finansieringsmedel får fakturasäljaren. Särskilt för företag med bra tillväxt är det fördelaktigt då man på en gång får en del av likviditeten som expanderingen kräver.

Finansieringsdiversifiering och ökat finansieringsutrymme

Det kan vara bra att ha flera olika finansieringspartners för att undvika beroende, öka finansieringsutrymmet och diversifiera finansieringsrisken.

Som finanskrisen visat kan även finansbolag eller banker få problem som i sin tur påverkar deras kunder. Sedan får man oftast mer finansieringsmedel och det är enklare att förhandla när man delar upp sina säkerheter på olika finansbolag/banker i stället för att bara ha en finansieringspartner.

Basel II /III och factoring

Basel II och Basel III (Basel III är vidareutvecklingen och komplement till Basel II) är ett internationellt kapitaltäckningsregelverk för banker. Regelverket som övervakas av Finansinspektionen innefattar hur banker ska beräkna sin kapitaltäckning för att säkerställa stabiliteten i finanssystemet, särskilt med tanke på de erfarenheter som gjordes under finanskrisen.

En del av Basel II och III innebär att banker och finansbolag behöver ett visst eget kapital som beräknas på basen av möjliga kreditförluster =>ju mer riskabel en kredit, lån eller andra riskaktiva är desto mer eget kapital behöver en bank. Detta leder till att ett företag med en sämre kreditvärdighet/rating betalar mer för sina krediter än ett företag med en bra kreditvärdighet.

Med hjälp av factoring är det nu möjligt att förbättra sin egen kreditvärdighet, d.v.s. företagsrating (bl.a. bättre likviditet, betalningsförmåga, riskstyrning, nyckeltal) och därmed sina finansieringskostnader.

Planeringssäkerhet

Med hjälp av factoring får man en kontinuerlig och planerbar cash flow som förenklar likviditetshanteringen och planeringen.

Kostnadsbesparingar

Med factoring är det möjligt att ”tjäna” pengar genom:

 • Minskning av andra finansieringskostnader (bl.a. för banklån) på grund av en förbättrad kreditvärdighet.
 • Lägre leverantörskostnader.
 • Högre tillväxt (omsättningsökning).
 • Lägre interna kostnader (bl.a. avseende personal, inkassohantering, cash-flow planering).
 • Besparingar av räntor jämfört med bl.a. checkkredit, särskilt när det gäller factoring med ränteberäkning. Enlig erfarenhet betalar debitorer snabbare (genomsnittligt 5 dagar) när de vet att ett factoringföretag är inblandad i betalningsprocessen. Anledningen är rent psykologisk. Genom att veta att ett factoringföretag är involverad lägger fakturasäljarens kunder mer focus på en korrekt och snabb betalning.