Factoring och äganderättsförbehåll

Vad är det egentligen som gäller avseende äganderättsförbehåll? När och hur kan ett äganderättsförbehåll avtalas för att vara gällande? Är äganderättsförbehåll en bra säkerhet att kräva?

salc_initialer_logotype_4fSALC (Stockholm Arbitration & Litigation Center) är en advokatbyrå specialiserad på affärstvister inom ett stort antal branscher men med särskild erfarenhet inom finansbranschen. SALC är, på grund av sin höga specialiseringsgrad, en relativt liten och därmed mycket effektiv advokatbyrå som erbjuder tjänster av högsta kvalité till både svenska och utländska finansbolag. Vi vill genom våra råd hjälpa Svensk Factoring och Svensk Factorings medlemmars utveckling. Vi vill hjälpa till med information om hur du undviker tvister och, i de fall tvister inte går att undvika, hur du på bästa och mest kostnadseffektiva sätt hanterar dem.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Det är relativt vanligt att ett factoringföretag kräver att fakturaöverlåtaren ska sälja sina produkter med äganderättsförbehåll. Med äganderättsförbehåll (Eng. ”retention of title”) avses att säljaren av en vara förbehåller sig rätten att behålla äganderätten till försåld vara tills något villkor uppfyllts, vanligtvis att köpeskillingen betalats. Detta så att factoringföretaget, utöver säkerheten i kundfordran, även ska ha en säkerhet i försåld vara efter att den levererats till kunden.

Ett giltigt äganderättsförbehåll medför att för det fall köpeskillingen inte betalas i rätt tid så kan säljaren (eller vid överlåtelse av fordran – factoringföretaget) kräva att varan återlämnas. Det innebär även att säljaren (factoringföretaget) har rätt att återfå varan från kundens konkursbo. För att förbehållet ska vara giltigt krävs dock att vissa krav är uppfyllda. Det är mycket vanligt att äganderättsförbehåll inte uppfyller dessa krav. Observera att det finns särskilda undantag avseende fast egendom och sjötransport. Det nedan angivna avser därmed lös egendom.

KRAV FÖR GILTIGT ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

1. En tydlig specificering om att parterna avtalar om äganderättsförbehåll vid avtalstidpunkten. Med detta menas att förbehållet ska avtalas ”i samband med köpet” för att ett giltigt förbehåll ska komma till stånd. Det är därmed inte tillräckligt att uppge att varor säljs med äganderättsförbehåll i fakturan.

2. Möjlig identifiering av objekten. Det ställs höga krav på att de objekt som säljs med äganderättsförbehåll ska kunna identifieras. Då är det inte tillräckligt att identifikation sker genom att hänvisa till t ex ”den blå bilen av märket BMW”. Det är nödvändigt att identifiera så att ingen annan liknande vara kan finnas, t ex registreringsnummer eller annan identifikationskod.

3.Äganderättsförbehåll förutsätter vidare att säljaren kan återta egendomen, dvs. att köparen inte givits rätt att genom infogande, konsumtion eller överlåtelse förfoga över varan innan betalning erlagts till säljaren.

INTERNATIONELLA REGLER

Internationella köplagen är inte tillämplig avseende säkerhetsrätter eller liknande. Vid prövning av äganderättsförbehållets giltighet hänvisar därmed domstolarna till nationell rätt. För att avgöra om ett äganderättsförbehåll är giltigt avseende en kund i ett annat land än Sverige behöver du därmed känna till det landets lag. Vid internationella köp medför naturligtvis även frågan om lagval gjorts vilket lands lag som ska tillämpas.

SLUTSATS

Var medveten om de höga krav som ställs på giltiga äganderättsförbehåll och se till att fakturaöverlåtaren uppfyller kraven. Om dessa krav inte kan uppfyllas i varje enskilt fall kan det vara nödvändigt med andra typer av säkerheter. Om det är lätt för säljaren att uppfylla de nödvändiga kraven så anser jag att äganderättsförbehåll är en bra säkerhet, framförallt vid risk för konkurs. Det kan även vara bra att använda återtagandeförbehåll som påtryckningsmedel men var då medveten om dess begränsningar och risker.  Hör av er om ni har några frågor eller vill ha hjälp med att upprätta nödvändiga avtal eller riktlinjer.

Katarina Jansson
Advokat/Partner
Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå KB
Telefon: +46 8 678 97 74, Mobil: +46 707 33 1902, Fax: +46 8 678 97 79
Mail: katarina.jansson@salc.se